ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

H Motor Oil ιδρύθηκε το 1970 και η πρώτη χρονιά λειτουργίας του Διυλιστηρίου της ήταν το 1972. Κατέχει ηγετικό ρόλο στο χώρο της διύλισης αργού πετρελαίου και της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προμηθεύοντας την περιοχή την οποία εξυπηρετεί με ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας προϊόντων. Από το 2001 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό δείκτη (ATHEX COMPOSITE INDEX), στο δείκτη Υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ ATHEX LARGE CAP) καθώς και στο νέο δείκτη Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης και επιπλέον στους διεθνείς δείκτες MSCI GREECE και FTSE4Good Index Series. Το Διυλιστήριο της βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, περίπου 70 χλµ. από το κέντρο της Αθήνας. Μαζί µε τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίµων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδας και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης µε βαθμό πολυπλοκότητας 11,54 (Nelson Complexity Index). Έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας διαφόρων τύπων αργού (crude slate) και παράγει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων πετρελαίου, εξυπηρετώντας τις εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του διατίθεται στο εξωτερικό. Επιπλέον, είναι το μοναδικό ελληνικό Διυλιστήριο που παράγει βασικά λιπαντικά. Στηριζόμενη στην πολυπλοκότητα του Διυλιστηρίου της, η Motor Oil παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, προσαρμόζοντας το τελικό παραγόμενο προϊόν (product mix) στις ανάγκες της αγοράς, διασφαλίζοντας καλύτερες τιμές διάθεσης και επιτυγχάνοντας καλύτερα περιθώρια διύλισης έναντι των άλλων σύνθετων διυλιστηρίων της Μεσογείου.

Ρόλος στο Έργο

Η ΜΟΕ είναι Συντονιστής του έργου, υπεύθυνη για την συνολική διαχείριση του σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο συμφωνητικό συνεργασίας, σε στενή συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες φορείς. Η ΜΟΕ ως μία από τις ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου της μεριμνά συνέχεια για την εξασφάλιση και διατήρηση υψηλών επιπέδων ασφαλείας τόσο για το προσωπικό της όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Για το λόγο αυτό έχει υλοποιήσει επιτυχώς πολλά ερευνητικά και επενδυτικά έργα στο αντικείμενο. Για αυτό το λόγο συμμετέχει και στο έργο ARIS ως τελικός χρήστης που θα αξιολογήσει το τελικό σύστημα και την εφαρμογή του στις εγκαταστάσεις του Διυλιστηρίου.

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είναι ένα από τα τρία Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο και υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το Γ.Ι. είναι ένα από τα παλαιότερα ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα. Η Ελληνική πολιτεία αναγνώρισε από νωρίς το πρόβλημα που έχει η χώρα από τους ισχυρούς σεισμούς και ίδρυσε το 1893 το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, που από τότε λειτουργεί αδιάκοπα. Οι κεντρικές του εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου ευρίσκονται στην Αθήνα, στον λόφο Νυμφών στο Θησείο. Μια από τις πλέον βασικές και γνωστές στο ευρύτερο κοινό δραστηριότητες του Ινστιτούτου είναι η συνεχής καθ’όλο το 24ωρο παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου και η ενημέρωση της Πολιτείας και του κοινού. Ανάλογη παρακολούθηση πραγματοποιείται και για την παρακολούθηση των παλιρροϊκών κυμάτων. Έτσι πρόσφατα με νομοθετική ρύθμιση στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο συστάθηκε το «Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για θαλάσσια σεισμικά κύματα, (tsunamis)» με σκοπό την ενημέρωση και την αντιμετώπιση του κινδύνου από αυτά τα θαλάσσια κύματα. Σκοπός του Γ.Ι. είναι η μελέτη και η ανάπτυξη της έρευνας στη σεισμολογία, στη φυσική του εσωτερικού της Γης, στη γεωφυσική, στην τεκτονική των πλακών, στην ηφαιστειολογία, τη γεωθερμία τη σεισμοτεκτονική, την Τεχνική Σεισμολογία, και τα θαλάσσια σεισμικά κύματα, η συλλογή και επεξεργασία διαφόρων σεισμολογικών-γεωφυσικών παραμέτρων, η εκπόνηση έρευνας και η συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα και σχετικές μελέτες, καθώς και η παροχή εκπαίδευσης και υπηρεσιών προς τρίτους. Από το 2006, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο συντονίζει το «Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων» που δημιουργήθηκε με τη διασύνδεση των σεισμολογικών δικτύων της χώρας, και σήμερα διαθέτει 156 σεισμολογικούς σταθμούς σε όλη της ελληνική επικράτεια.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το ΕΚΠΑ παρουσιάζει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, μεγάλη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, διεθνή δίκτυα και συνεργασίες με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και συνεργάζεται με διακεκριμένους ερευνητές. Η ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου είναι αλληλένδετη με την εκπαιδευτική αποστολή του και στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας μέσα από δημιουργικές συνεργασίες με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες και κοινοπραξίες σε όλο τον κόσμο. Ο Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ είναι ένα διεθνώς καταξιωμένο κέντρο έρευνας σε θέματα σεισμολογίας, με έμφαση στην έγκαιρη προειδοποίηση σεισμών, την τεχνική σεισμολογία, τις μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας και στη διαχείριση σεισμικού κινδύνου. Ο Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας με την πολύχρονη προσφορά του, έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τους κλάδους της Σεισμολογίας και Γεωφυσικής και έχει αναγνωριστεί από την Ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η μακρόχρονη εμπειρία των μελών του Εργαστηρίου απεικονίζεται στις εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και την ενεργό συμμετοχή τους σε διεθνή συνέδρια, τις αναθέσεις μελετών για έργα μεγάλης κλίμακας και από τις συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα διεθνούς κύρους, όσο και με μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες. Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ διαθέτει τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό για να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται από σεισμολογικής και γεωφυσικής πλευράς και κυρίως από το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη σεισμικότητα της Ευρώπης, αποτελώντας η ίδια ένα σεισμολογικό εργαστήριο, αλλά και στις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης λόγω μεγάλων σεισμών.

Ρόλος στο Έργο

Το ΕΚΠΑ είναι ο Υπεύθυνος Φορέας του Έργου για την Ενότητα Εργασίας 2 “Υπολογισμός χωρικής κατανομής ισχυρής κίνησης και εκτιμώμενων ζημιών και ειδοποιήσεων”, στα πλαίσια της οποίας έχει αναπτύξει τρία λογισμικά:

  • Λογισμικό χρονοεξαρτημένων χαρτών σεισμικής έντασης “Seismic Intensity in Real-Time (SIRT)”
  • Λογισμικό προσομοίωσης χρονοεξαρτημένων χαρτών σεισμικής έντασης “Seismic Intensity SIMulator (SISIM)”
  • Λογισμικό εκτίμησης αναμενόμενων ζημιών και ειδοποιήσεων “SeismiC Risk Modelling (SCRiM)”

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΕΔΡΑ UNESCO ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Η Έδρα UNESCO Φυσικής Στερεάς Γης και Μείωσης Κινδύνου από Γεωκαταστροφές, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, (SEPGRR - HMU), παραδοσιακά δραστηριοποιείται σε ευρύ τμήμα της έρευνας που διενεργείται στα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία της Σεισμολογίας, της Φυσικής του Εσωτερικού της Γης και της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, εκπληρώνοντας ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: πολυπαραμετρική μελέτη σεισμικών φαινομένων, σεισμοτεκτονική, πρόγνωση σεισμών, πολυκλαδική χωροχρονική εκτίμηση και διαχείριση σεισμικής επικινδυνότητας, μικροζωνικές μελέτες, μελέτη σεισμικών ακολουθιών, παραμόρφωση και δομή του φλοιού και του άνω μανδύα της Γης, μαθηματική προσομοίωση ροών, φυσική γεωυλικών, μελέτη της δομής του εσωτερικού της Γης με σεισμολογικές και γεωφυσικές μεθόδους διασκόπησης, με έμφαση στον καθορισμό της δομής των ανώτερων στρωμάτων που παρουσιάζουν οικονομικό, περιβαλλοντικό ή/και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Επίσης συνδράμει σε εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) στη Γεωφυσική, τη Σεισμολογία και το Γεωπεριβάλλον. Την ερευνητική ομάδα του SEPGRR - HMU συνιστούν εξαιρετικά ειδικευμένοι ερευνητές με παραδοσιακή και επιτυχή επιστημονική ενασχόληση και συσσωρευμένη εμπειρία στα προαναφερθέντα αντικείμενα έρευνας, που διαρκώς πλαισιώνονται από νέους ερευνητές με μεγάλες προσδοκίες και προοπτικές και έμπειρους μηχανικούς υψηλής κατάρτισης. Οφείλει να επισημανθεί ότι η ιδιαιτερότητα της σύνθεσής της έγκειται στο γεγονός ότι αρμονικά συνδυάζει και αποδοτικά βελτιστοποιεί τις επιμέρους ερευνητικές εμπειρίες των μελών της. Ευθεία απόδειξη της συσσωρευμένης εμπειρίας και γνώσης των μελών του SEPGRR - HMU προκύπτει από τη συμμετοχή στην υλοποίηση ερευνητικών έργων, σε συναφή με το προτεινόμενο έργο φυσικά αντικείμενα, στα πλαίσια εθνικών καθώς και μεγάλης κλίμακας Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με καταξιωμένες ερευνητικές ομάδες από εθνικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα. Το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ένα από τα 24 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, προσφέρει ποιοτικές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες των Μηχανικών, στην Υγεία και την Πρόνοια, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, την Οικονομία και τη Διοίκηση, το Περιβάλλον. Συνεπακόλουθα, η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. εστιάζεται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής στις επιστήμες μηχανικού, στις επιστήμες υγείας, στις επιστήμες του περιβάλλοντος και των υλικών, στις θετικές επιστήμες, στις οικονομικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Η έρευνα στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ διεξάγεται θεματικά και διαθεματικά με διεπιστημονική προσέγγιση βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, εστιασμένη σε θεματικές περιοχές, αλλά και, αναπτύσσει πρωτότυπα προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες. Οι Ερευνητικές μονάδες του, διαθέτουν αξιόλογες υποδομές και εξοπλισμό και είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. επιδεικνύει εκτεταμένες επιστημονικές δραστηριότητες σε συνεργασία με εθνικές και διεθνείς ερευνητικές ομάδες που έχουν οδηγήσει αφενός σε σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα και αφετέρου στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με διεθνή αναγνώριση και στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. αξιολογείται σταθερά σε πρωτεύουσα θέση μεταξύ των ομότιμών του στην έρευνα, καταγράφοντας δείκτη απήχησης επιστημονικών δημοσιεύσεων που ξεπερνάει τον παγκόσμιο μέσο όρο και χαίρει αναγνώρισης για την άμεση συμβολή του στην ανάπτυξη της Κρήτης και της χώρας.

Ρόλος στο Έργο

To ΕΛΜΕΠΑ μετέχει ενεργά σε όλες τις ενότητες του εργου ARIS. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή και βαθμονόμηση ενός εκ των δύο λογισμικών έγκαιρης προειδοποίησης που θα δοκιμαστούν, της πλατφόρμας Presto.

SATWAYS Ltd.

Η εταιρεία με την επωνυμία «Satways Προϊόντα και Υπηρεσίες Τηλεματικής Δικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «Satways Ltd» είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)/(Ltd), ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2006 και στεγάζεται σε γραφεία επί της οδού Χρήστου Λαδά 3, Χαλάνδρι, 152 33. Η Satways, μια αμιγώς ελληνική & καινοτόμος εταιρεία με σημαντική δραστηριότητα στο εξωτερικό, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού Διοίκησης και Ελέγχου (Command and Control) που επιτρέπουν στις Υπηρεσίες Ασφάλειας, Πολιτικής Προστασίας, προστασίας κρίσιμων υποδομών (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, υποδομές ενέργειας) και ασφάλειας συνόρων να διαχειρίζονται πιο γρήγορα, αποδοτικά και πιο οργανωμένα τόσο τα καθημερινά περιστατικά όσο και περιπτώσεις κρίσης. Τα προϊόντα της Satways περιλαμβάνουν εφαρμογές που επιτρέπουν διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων, βέλτιστη διαχείριση πόρων, διαχείριση συμβάντων και αποστολή εντολών, διαχείριση συστημάτων επιτήρησης και ασφάλειας, καθώς και συστημάτων προσομοίωσης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Κοινός στόχος όλων των εφαρμογών είναι η συλλογή πληροφορίας από το πεδίο επιχειρήσεων με χρήση αισθητήρων, η δημιουργία, διάχυση και οπτικοποίηση της επιχειρησιακής εικόνας, η συνεργατική αντιμετώπιση, η άμεση επικοινωνία και καθοδήγηση του προσωπικού με αποτέλεσμα να παίρνονται οι σωστότερες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, σε κάθε φάση διαχείρισης οποιουδήποτε περιστατικού από οποιονδήποτε συμμετέχων στο σωστό χρόνο και κατά συνέπεια να συντελείται δραστική αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Ένας άλλος τομέας που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες επεξεργασίας ακουστικού κι εδαφικού θορύβου για διάφορες εφαρμογές στο χώρο της ασφάλειας, όπως την άμεση εκτίμηση πιθανότητας ζημιών σε κτήρια μετά από εκδήλωση σημνατικού σεισμού ή τον εντοπισμό και ταυτοποίηση στόχων σε ξηρά και θάλασσα.

Ρόλος στο Έργο

Η Satways είναι ο Υπεύθυνος Φορέας του Έργου για την Ενότητα Εργασίας 3 που αφορά στην ανάπτυξη εξειδικευμένου σεισμολογικού σταθμού καταγραφής σεισμικού κραδασμού, με υψηλή ευκρίνεια και δυναμικό εύρος και συγχρόνως, με όσο το δυνατό χαμηλό κόστος. Στο πλαίσιο του έργου η Satways σχεδιάζει και αναπτύσσει πρότυπο σεισμολογικό σταθμό που αποτελείται από δύο επιμέρους μονάδες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους, τον ψηφιοποιητή και τον αισθητήρα επιτάχυνσης, καθώς και το απαραίτητο ενσωματωμένο λογισμικό λειτουργίας του.


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01020)